نقشه سایت | آمار بازدیدکنندگان |   
 ابزار 
نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده

» درباره بنیاد » وظایف و فعالیتها
 وظایف و فعالیتها 
 • کمک به تقویت زمینه های ظر فیت سازی اعتماد سازی وجلب  همکاری عمومی بویژه زنان وکودکان با ارکان دخیل در مدیریت آب پیرامون ارزش گذاری  حفاظت کمی وکیفی و بهره برداری بهینه وسایر مباحث آب. 
 • همکاری در تشخیص تنگناها وآسیبهای بخش آب وبرجسته سازی آنها با ارائه راهکارها درسطوح محلی وملی با استفاده از خرد جمعی وتجارب علمی و فنی ومدیریتی بین ا لمللی  برای کمک و مشاوره به تصمیم گیران آب کشور.
 • همکاری در چگونگی ارتقا بهره وری آب ازطریق سازوکارهای پژوهشهای علمی وکاربردی و باتقویت روابط همگرائی ارکان دخیل درتوسعه و بهره برداری از منابع آب.
 •  کمک وتسهیل دراعتلا وگسترش ارتباط دانشگاهها-مراکز علمی وپژوهشی-انجمنهای علمی وفنی وحرفه ای ملی و بین المللی-مهندسان مشاور-پیمانکاران وسازندگان-تامین کنندگان منابع مالی-مدیران ومجریان پروژه ها وبهره برداران آب و مردم با یکدیگر.
 •  همکاری درآسیب شناسی طرحهای اجراشده درپنجاه سال اخیرو تهیه تاریخ شفاهی آب برای استفاده از قوت ها وضعف ها در طرحهای آ ینده و مدیرت آب.
 • ترغیب و کمک به ارکان طرح در مستندسازی طرحهای دردست تهیه واجرا وهمکاری در تدوین ضوابط ارزیابی آنها در طول دوران بهره برداری(ترجیحادرمقاطع 5 ساله )
 •  کمک به نهادینه شدن مفاهیم وبرنامه های مدیریت بهم پیوسته ویکپارچه آب وانجام مطالعات سیستمی و جامع حوضه های آبریز باتاکید به لحاظ نمودن مطالعات آبخیزداری در طرحهای سدهای مخزنی.
 •  همکاری درساماندهی آمار واطلاعات پایه منابع آب-طرحهای بهره برداری از منابع آب درهر یک از حوضه های آبریز واطلاعات علمی-پژوهشی وفنی و مدیریتی آب برای ارتفا کمی وکیفی پایگاه اطلاعات جامع آب و انتشار دائره المعارف آب کشور
 • همکاری دربررسی نظام های بهرهبرداری آب درحوضه های آبریز برای نحوه اقتصادی عمل کردن طرحها و سازگاری با محیط زیست و ارتقا مدیریت حوضه آبریز در جهت رعایت اصول توسعه پایدار
 • کمک درهمگرا شدن ارکان دخیل در تهیه واجرای طرحها و نحوه ارزیابی آنها از منظر توانمندی-انجام درست کار ورعایت اخلاق مهندسی وحرفه ای وزیست محیطی.
 • همکاری درزمینه سازی مناسب برای جذب منابع مالی وافزایش سرمایه گذاری در صنعت آب کشور با توجه به تعهدات ملی و تکالیف بین المللی بویژه اهداداف هزاره سوم.
 • همکاری درشناسائی-ثبت وحفظ میراث فرهنگی وسازه ها وتاسیسات باستانی وتاریخی آب وتنظیم تاریخ آب ایران.
 • تجلیل و بزرگداشت از خدمات ارزنده نهادها-خبرگان وکوشندگان در راه اعتلا و استقرار مدیریت  بهم پیوسته ویکپارچه منابع آب
 • مشارکت در برگزاری و تشکیل گردهمآ ئی های علمی-فنی وآموزشی در سطوح محلی-ملی و بین المللی.

 

۱۲:۰۳ سه شنبه، ۲ مهر ۱۳۹۸
 ورود به سایت 

صفحه نخست | درباره بنیاد | فعالیتهای بنیادی | آشنایی با متخصصان آب | فرهنگ آب | تماس با ما | پیوندها | ارسال خبر | پرسشنامه | ورود به سامانه ویژه اعضا | ثبت نام در سایت | ارسال گذرواژه فراموش شده
طراحی سایت و پورتال، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام